शुक्रबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७७/०२/२३)
लोकल काउली

लोकल काउली

रु२६प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४० /-
गोलभेडा

गोलभेडा

रु३२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४५ /-
लोकल रातो आलु

लोकल रातो आलु

रु४३प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५५ /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु१५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २० /-
घिरौँला

घिरौँला

रु३२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४० /-
ओक्रा

ओक्रा

रु३५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४५ /-
गाजर

गाजर

रु३२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४२ /-
आँप माल्दा **३ के.जी किन्नुहोस !!

आँप माल्दा **३ के.जी किन्नुहोस !!

रु६८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ९० /-
लोकल काँक्रो

लोकल काँक्रो

रु३६प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४५ /-
आँप बमबै   **३ के.जी किन्नुहोस !!

आँप बमबै **३ के.जी किन्नुहोस !!

रु६०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७० /-
फुजी स्याउ (सानाे)

फुजी स्याउ (सानाे)

रु२३५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २६५ /-
सेतो मुला

सेतो मुला

रु२५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३५ /-