शुक्रबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७७/०४/३०)
गोलभेडा (टन्नेल)

गोलभेडा (टन्नेल)

रु४८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६० /-
करेला

करेला

रु६०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७० /-
रातो आलु (होल्यान्ड)

रातो आलु (होल्यान्ड)

रु७०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८० /-
इस्कुस

इस्कुस

रु९०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १०० /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु५०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६० /-
घिरौँला

घिरौँला

रु५०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६० /-
बोडी (तने)

बोडी (तने)

रु१०५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १२० /-
भन्टा लाम्चो

भन्टा लाम्चो

रु७५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८५ /-
ओक्रा

ओक्रा

रु७५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८५ /-
प्याज

प्याज

रु४०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५० /-
लोकल काँक्रो

लोकल काँक्रो

रु५५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६५ /-
खर्बुजा

खर्बुजा

रु५३प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६५ /-
आँप माल्दा

आँप माल्दा

रु१४५प्रति 1
बजार मूल्य रु १७० /-
स्याउ (सिम्ला)

स्याउ (सिम्ला)

रु२९०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३२० /-
स्याउ (चोकोलेट)

स्याउ (चोकोलेट)

रु१९९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २२५ /-
केरा

केरा

रुप्रति गोटा
बजार मूल्य रु १० /-
फुजी स्याउ (सानाे)

फुजी स्याउ (सानाे)

रु३०५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३५५ /-