शुक्रबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७६/११/०९)
लोकल काउली

लोकल काउली

रु२६प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४० /-
गोलभेडा

गोलभेडा

रु३६प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५० /-
लोकल रातो आलु

लोकल रातो आलु

रु४०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५२ /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु३०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४० /-
ब्रोकाउली

ब्रोकाउली

रु२८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४५ /-
गाजर

गाजर

रु२८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३५ /-
किन्नु

किन्नु

रु६५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८० /-
फुजी स्याउ (सानाे)

फुजी स्याउ (सानाे)

रु१८०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २३० /-