सोमबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७७/०४/२६)
गोलभेडा(ईन्डिया)

गोलभेडा(ईन्डिया)

रु६५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८० /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु४५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५५ /-
करेला

करेला

रु६५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७५ /-
रातो आलु (होल्यान्ड)

रातो आलु (होल्यान्ड)

रु६८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८० /-
प्याज

प्याज

रु४२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५० /-
एग्प्लान्ट लङ्ग

एग्प्लान्ट लङ्ग

रु९०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १०० /-
ओक्रा

ओक्रा

रु७५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८५ /-
स्कूस

स्कूस

रु९०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १०० /-
घिरौँला

घिरौँला

रु६५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७५ /-
लामो सिमी

लामो सिमी

रु११५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १२५ /-
लोकल काँक्रो

लोकल काँक्रो

रु५०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६० /-
केरा

केरा

रुप्रति गोटा
बजार मूल्य रु १० /-
फुजी स्याउ (सानाे)

फुजी स्याउ (सानाे)

रु३३०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३८० /-
खर्बुजा

खर्बुजा

रु५५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६५ /-
आँप माल्दा

आँप माल्दा

रु१४०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १६५ /-