सोमबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७६/१२/०९)
लोकल काउली

लोकल काउली

रु४२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६५ /-
गोलभेडा(ईन्डिया)

गोलभेडा(ईन्डिया)

रु७०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८५ /-
ब्रोकाउली

ब्रोकाउली

रु५५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६५ /-
लोकल रातो आलु

लोकल रातो आलु

रु४०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५० /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु२२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३५ /-
गाजर

गाजर

रु३२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४५ /-
सेतो मुला

सेतो मुला

रु२४प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३५ /-
सुन्तला (ईन्डिया)

सुन्तला (ईन्डिया)

रु९०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ११० /-