शनिबारको विशेष अफर मूल्य (२०७९/०३/२५)
अण्डा

अण्डा

रु४२९प्रति क्रेट
बजार मूल्य रु ४५० /-
भ्याली चिकेन

भ्याली चिकेन

रु३३९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४०० /-
फुजी स्याउ (सानाे )

फुजी स्याउ (सानाे )

रु३५५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३५८ /-
आँप माल्दा

आँप माल्दा

रु१६५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १६८ /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु७९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८१ /-
टाेफु

टाेफु

रु४२प्रति पिस
बजार मूल्य रु ४४ /-
सुन्तला न्यावेल

सुन्तला न्यावेल

रु२७५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २७८ /-
कागती

कागती

रु१९९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २०२ /-
खर्बुजा

खर्बुजा

रु७२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७४ /-