शनिबारको विशेष अफर मूल्य (२०७८/१०/०८)
अण्डा

अण्डा

रु४३९प्रति क्रेट
बजार मूल्य रु ४८० /-
भ्याली चिकेन

भ्याली चिकेन

रु३३९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४०० /-
ब्रोकाउली

ब्रोकाउली

रु६०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६३ /-
सानो रातो आलु

सानो रातो आलु

रु२७प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २८ /-
हरियो फर्सी

हरियो फर्सी

रु४५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४७ /-
लोकल काउली

लोकल काउली

रु४९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५३ /-
गोलभेडा

गोलभेडा

रु५१प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५४ /-
रातो आलु

रातो आलु

रु४८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५२ /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु४८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५२ /-
फुजी स्याउ (सानाे )

फुजी स्याउ (सानाे )

रु३१०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३१५ /-
किन्नु

किन्नु

रु१३०प्रति 6
बजार मूल्य रु १३५ /-
सेतो मुला

सेतो मुला

रु४९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५२ /-
सुन्तला न्यावेल

सुन्तला न्यावेल

रु२५५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २६० /-
ड्रागन फुर्ट

ड्रागन फुर्ट

रु१९९प्रति गोटा
बजार मूल्य रु २०५ /-
केरा

केरा

रु१०प्रति गोटा
बजार मूल्य रु ११ /-