शनिबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७७/११/१५)
लोकल काउली

लोकल काउली

रु३८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५५ /-
गोलभेडा

गोलभेडा

रु२७प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३५ /-
ब्रोकाउली

ब्रोकाउली

रु६५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८५ /-
रातो आलु

रातो आलु

रु३४प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४२ /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु१९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २५ /-
मटरकोशा

मटरकोशा

रु९५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १२० /-
गाजर

गाजर

रु६५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७५ /-
टाेफु

टाेफु

रु३५प्रति पिस
बजार मूल्य रु ४० /-
अंगुर(कालो)

अंगुर(कालो)

रु२४०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २७५ /-
ड्रागन फुर्ट

ड्रागन फुर्ट

रु१५०प्रति गोटा
बजार मूल्य रु १९५ /-
च्याउ(डल्ले)

च्याउ(डल्ले)

रु१७०प्रति प्याकेट
बजार मूल्य रु १९० /-
टाेफु(चिकेन)

टाेफु(चिकेन)

रु३९प्रति पिस
बजार मूल्य रु ४५ /-
फुजी स्याउ (सानाे )

फुजी स्याउ (सानाे )

रु२७४प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २९५ /-
सुन्तला (ईन्डिया)

सुन्तला (ईन्डिया)

रु१२५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १४० /-
किनु

किनु

रु७४प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ९० /-