शनिबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७८/०४/१६)
भ्याली चिकेन ससेज

भ्याली चिकेन ससेज

रु३५६प्रति प्याकेट
बजार मूल्य रु ४४५ /-
भ्याली चिकेन मिटबल

भ्याली चिकेन मिटबल

रु२१६प्रति प्याकेट
बजार मूल्य रु २७० /-
भ्याली चिकेन

भ्याली चिकेन

रु३७०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४०० /-
अण्डा

अण्डा

रु४३०प्रति क्रेट
बजार मूल्य रु ४५० /-
आँप माल्दा

आँप माल्दा

रु१६०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १६५ /-
गोलभेडा

गोलभेडा

रु६५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७२ /-
लोकल काँक्रो

लोकल काँक्रो

रु७९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८२ /-
रातो आलु (हाेल्यान्ड)

रातो आलु (हाेल्यान्ड)

रु३८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३९ /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु५२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५५ /-
फुजी स्याउ (सानाे )

फुजी स्याउ (सानाे )

रु२४९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २५५ /-
सुन्तला न्यावेल

सुन्तला न्यावेल

रु२४५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २५५ /-
टाेफु

टाेफु

रु३०प्रति पिस
बजार मूल्य रु ३२ /-
च्याउ(डल्ले)

च्याउ(डल्ले)

रु२३२प्रति प्याकेट
बजार मूल्य रु २३५ /-
आँप चाेसा

आँप चाेसा

रु१३५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १४० /-
केरा(माल्भाेग)

केरा(माल्भाेग)

रु९.५प्रति गोटा
बजार मूल्य रु ९.७५ /-
अनार

अनार

रु२९९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३१० /-