शनिबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७७/०२/२४)
लोकल काउली

लोकल काउली

रु२८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४० /-
ओक्रा

ओक्रा

रु३५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४५ /-
गोलभेडा

गोलभेडा

रु३५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४५ /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु१४प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २० /-
घिरौँला

घिरौँला

रु३०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४० /-
लोकल  रातो आलु

लोकल रातो आलु

रु४२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५५ /-
फुजी स्याउ (सानाे)

फुजी स्याउ (सानाे)

रु२३५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २७० /-
आँप माल्दा

आँप माल्दा

रु७२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ९० /-
आँप बमबै

आँप बमबै

रु६५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७५ /-
सेतो मुला

सेतो मुला

रु२४प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३५ /-
गाजर

गाजर

रु३२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४२ /-
खर्बुजा

खर्बुजा

रु४०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५० /-