शनिबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७६/११/२२)
लोकल काउली

लोकल काउली

रु२५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४० /-
गोलभेडा

गोलभेडा

रु३४प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५० /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु३०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४० /-
लोकल  रातो आलु

लोकल रातो आलु

रु४२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५२ /-
फुजी स्याउ (सानाे)

फुजी स्याउ (सानाे)

रु१८०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २३० /-
किन्नु

किन्नु

रु७०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८० /-
सेतो मुला

सेतो मुला

रु२५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३५ /-
ब्रोकाउली

ब्रोकाउली

रु२६प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४५ /-