शनिबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७७/१०/१०)
लोकल काउली

लोकल काउली

रु२२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३५ /-
गोलभेडा

गोलभेडा

रु२४प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३५ /-
ब्रोकाउली

ब्रोकाउली

रु३४प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४० /-
रातो आलु

रातो आलु

रु३८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४२ /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु२६प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३५ /-
सेतो मुला

सेतो मुला

रु३०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४५ /-
मटरकोशा

मटरकोशा

रु६०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७५ /-
गाजर

गाजर

रु६५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८५ /-
फुजी स्याउ (सानाे )

फुजी स्याउ (सानाे )

रु२७९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३५० /-
किनु

किनु

रु७९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १०० /-