शनिबारको विशेष अफर मूल्य (२०७९/०३/०४)
अण्डा

अण्डा

रु४३९प्रति क्रेट
बजार मूल्य रु ४८० /-
भ्याली चिकेन

भ्याली चिकेन

रु३७९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४०० /-
फुजी स्याउ (सानाे )

फुजी स्याउ (सानाे )

रु३३५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३४० /-
आँप माल्दा

आँप माल्दा

रु९५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ९९ /-
गोलभेडा

गोलभेडा

रु६२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६७ /-
रातो आलु

रातो आलु

रु१५०प्रति धार्नी
बजार मूल्य रु १५२ /-
टाेफु

टाेफु

रु४१प्रति पिस
बजार मूल्य रु ४२ /-
सुन्तला न्यावेल

सुन्तला न्यावेल

रु२५०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २५५ /-
कागती

कागती

रु१८९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १९५ /-
खर्बुजा

खर्बुजा

रु६२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६५ /-