शनिबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७८/०३/०५)
गोलभेडा

गोलभेडा

रु५५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६० /-
रातो आलु (हाेल्यान्ड)

रातो आलु (हाेल्यान्ड)

रु३९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४२ /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु४४प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५० /-
च्याउ(डल्ले)

च्याउ(डल्ले)

रु१६५प्रति प्याकेट
बजार मूल्य रु १७५ /-
आँप माल्दा

आँप माल्दा

रु९९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ११० /-
खर्बुजा

खर्बुजा

रु४४प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५० /-
केरा

केरा

रुप्रति गोटा
बजार मूल्य रु १० /-