शनिबारको विशेष अफर मूल्य (२०७९/०२/०७)
अण्डा

अण्डा

रु४४४प्रति क्रेट
बजार मूल्य रु ४८० /-
भ्याली चिकेन

भ्याली चिकेन

रु३८९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४०० /-
फुजी स्याउ (सानाे )

फुजी स्याउ (सानाे )

रु३३५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३४० /-
प्याज

प्याज

रु४९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५० /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु७९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८४ /-
सेतो मुला

सेतो मुला

रु६४प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६९ /-
टाेफु

टाेफु

रु३८प्रति पिस
बजार मूल्य रु ४१ /-
सुन्तला न्यावेल

सुन्तला न्यावेल

रु२५९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २६४ /-
आँप बेगमफेली

आँप बेगमफेली

रु२४५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २५० /-
कागती

कागती

रु४९०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४९५ /-
खर्बुजा

खर्बुजा

रु५९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६२ /-