शनिबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७७/३/२७)
गोलभेडा

गोलभेडा

रु३२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४५ /-
ओक्रा

ओक्रा

रु५८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७५ /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु२३प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३५ /-
लामो सिमी

लामो सिमी

रु६५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७५ /-
प्याज

प्याज

रु३८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४५ /-
एग्प्लान्ट लङ्ग

एग्प्लान्ट लङ्ग

रु५२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६२ /-
मुदेको आलु

मुदेको आलु

रु५३प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६० /-
सेतो मुला

सेतो मुला

रु२८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४० /-
आँप कल्कतिया

आँप कल्कतिया

रु४२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६० /-
करेला

करेला

रु६५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७५ /-
फुजी स्याउ (सानाे)

फुजी स्याउ (सानाे)

रु२८९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३२५ /-
आँप माल्दा

आँप माल्दा

रु७८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ९५ /-
खर्बुजा

खर्बुजा

रु४४प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५५ /-
केरा

केरा

रुप्रति गोटा
बजार मूल्य रु १० /-
लोकल काँक्रो

लोकल काँक्रो

रु६२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७५ /-