शनिबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७६/१२/०१)
लोकल काउली

लोकल काउली

रु३६प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ५० /-
गोलभेडा

गोलभेडा

रु५०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६५ /-
ब्रोकाउली

ब्रोकाउली

रु४६प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६५ /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु२८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३५ /-
लोकल  रातो आलु

लोकल रातो आलु

रु३८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४२ /-
सेतो मुला

सेतो मुला

रु२२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३५ /-
गाजर

गाजर

रु२८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४० /-
सुन्तला (ईन्डिया)

सुन्तला (ईन्डिया)

रु७५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ९५ /-