शनिबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७७/०७/०८)
गोलभेडा

गोलभेडा

रु११६प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १३० /-
रातो आलु

रातो आलु

रु७५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८५ /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु७२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८५ /-
इस्कुस

इस्कुस

रु३४प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४० /-
नासपाती ( चाइनिज )

नासपाती ( चाइनिज )

रु२६९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २९० /-
सेतो मुला

सेतो मुला

रु५४प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ६५ /-
भटमासकोशा

भटमासकोशा

रु७९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ९० /-
करेला

करेला

रु९१प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १०० /-
स्याउ (सिम्ला)

स्याउ (सिम्ला)

रु२१२प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २३० /-
फुजी स्याउ (सानाे )

फुजी स्याउ (सानाे )

रु३५४प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३७५ /-
घिउ सिमी

घिउ सिमी

रु७४प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८५ /-
सुन्तला (ईन्डिया)

सुन्तला (ईन्डिया)

रु९१प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १२० /-
खर्बुजा

खर्बुजा

रु१०६प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ११५ /-
केरा

केरा

रुप्रति गोटा
बजार मूल्य रु १० /-
स्याउ (चोकोलेट)

स्याउ (चोकोलेट)

रु२०९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २२० /-