शनिबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७७/०८/१९)
लोकल काउली

लोकल काउली

रु५९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७० /-
गोलभेडा

गोलभेडा

रु६९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८५ /-
रातो आलु

रातो आलु

रु२८२प्रति धार्नी
बजार मूल्य रु ३१५ /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु५९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ७० /-
मटरकोशा

मटरकोशा

रु१६४प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १९० /-
फुजी स्याउ (सानाे )

फुजी स्याउ (सानाे )

रु२९९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३५० /-
सुन्तला

सुन्तला

रु७९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १०० /-