बुधबारको बिशेष अफर मूल्य (२०७७/११/१९)
लोकल काउली

लोकल काउली

रु३८प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४८ /-
गोलभेडा

गोलभेडा

रु२९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३८ /-
रातो आलु

रातो आलु

रु३४प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ४४ /-
फुजी स्याउ (सानो )

फुजी स्याउ (सानो )

रु२७९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ३४० /-
लोकल बन्दा

लोकल बन्दा

रु१९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २५ /-
मटरकोशा

मटरकोशा

रु९९प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १२० /-
ब्रोकाउली

ब्रोकाउली

रु८५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ९५ /-
सुन्तला (ईन्डिया)

सुन्तला (ईन्डिया)

रु१२५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु १७५ /-
अंगुर(कालो)

अंगुर(कालो)

रु२४०प्रति के.जी
बजार मूल्य रु २८० /-
ड्रागन फुर्ट

ड्रागन फुर्ट

रु१६०प्रति गोटा
बजार मूल्य रु १८० /-
च्याउ(डल्ले)

च्याउ(डल्ले)

रु१७९प्रति प्याकेट
बजार मूल्य रु २०० /-
टाेफु

टाेफु

रु३५प्रति पिस
बजार मूल्य रु ४० /-
टाेफु(चिकेन)

टाेफु(चिकेन)

रु३९प्रति पिस
बजार मूल्य रु ४५ /-
गाजर

गाजर

रु६५प्रति के.जी
बजार मूल्य रु ८५ /-